Ngày 5-1, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc tại Hà Nội (diễn ra đến ngày 12-1). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến; cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, chỉ đạo hoàn thiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện. Hội nghị cũng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng. Cũng tại hội nghị này, Trung ương cũng sẽ cho ý kiến về việc tiếp tục xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư... và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Bên cạnh việc thảo luận sâu các nội dung của các dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng (báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế-xã hội, báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng,…), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu, cho ý kiến để Bộ Chính trị tiếp thu, tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới (1986-2016). Cùng đó, Tổng Bí thư đề nghị cần tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao về sự cần thiết phải xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025. Trong đó có nội dung dự báo thật sát xu thế sắp tới, từ đó xác định đúng đắn các quan điểm, mục tiêu, định hướng quy hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm thực hiện thắng lợi quy hoạch.

Về việc lấy phiếu tín nhiệm, Tổng Bí thư cho hay tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm thăm dò tín nhiệm. Qua đó giúp người được lấy phiếu tín nhiệm tự nhìn nhận lại mình để điều chỉnh, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ về các mặt và tinh thần trách nhiệm trong công tác. Đồng thời giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh năm 2015 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 11 - một năm có ý nghĩa quyết định đối với việc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội 11 đã đề ra… Tổng Bí thư yêu cầu hội nghị cần phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo, báo cáo, đề án và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác trong chương trình của kỳ họp.

V.THỊNH (Theo TTXVN - VOV)