BACK TO TOP
Hotline: 0985 99 88 00
Email: tuvan@quocluatlaw.vn
Logo Banner
Tin tức

NHỮNG NGÀY LỄ LỚN VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẤT NƯỚC NĂM 2015

Đăng lúc: 02-01-2015 12:37:48 PM - Đã xem: 1009

Năm 2015 có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời cũng là năm diễn ra sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước - Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã có hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 như sau:

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo khí thế cách mạng, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trong năm 2015, các ngày lễ lớn do Ban Tổ chức cấp quốc gia chủ trì tổ chức gồm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01-7-1915 - 01-7-2015), 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945 - 02-9-2015).

Các ngày lễ lớn do bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 - 03-02-2015) và đón Tết Nguyên đán Ất Mùi; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10-3 âm lịch); Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2015); Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc (19-8-2005 - 19-8-2015).

Các ngày lễ tổ chức kỷ niệm ở quy mô ban, bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Kỷ niệm 85 năm Ngày Xô viết - Nghệ Tĩnh (12-9-1930 - 12-9-2015); Kỷ niệm 75 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23-11-1940 - 23-11-2015); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28-5-1905 - 28-5-2015).

Các ngày lễ quốc tế: Kỷ niệm 145 năm Ngày sinh của V.I.Lê-nin (22-4-1870 - 22-4-2015); Kỷ niệm 195 năm Ngày sinh của F. Engels (28-11-1820 - 28-11-2015).

Về tổ chức thực hiện, Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, đưa tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước bảo đảm kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng.

Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm, điện ảnh... phục vụ nhân dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến; khuyến khích việc sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật mới về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, về những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; đồng thời hướng dẫn phóng viên báo chí nước ngoài đưa tin, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, trong đó chú trọng tới các sự kiện lớn như: Kỷ niệm 85 Ngày thành lập Đảng, kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên vượt lên khó khăn, ra sức thi đua lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống gắn với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, chế xuất, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ủy ban Toàn quốc các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các Hội Văn học, Nghệ thuật các tỉnh, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, nhất là giới văn nghệ sỹ, trí thức sáng tác và quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị chính trị, tư tưởng và tính nghệ thuật cao để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các liên chi hội, chi hội cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao trách nhiệm chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần tích cực để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân.

Các cơ quan báo, đài Trung ương và ngành chủ động xây dựng các chương trình tuyên truyền phong phú, phù hợp và tương xứng với ý nghĩa lịch sử của từng sự kiện, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam ưu tiên thời lượng phát sóng các chuyên mục, các chương trình giáo dục truyền thống lịch sử vào các giờ vàng; đồng thời chuẩn bị điều kiện để tổ chức tốt các buổi phát thanh, truyền hình trực tiếp các Lễ kỷ niệm và hoạt động lớn. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương khai thác và phát sóng các phim tư liệu về lịch sử dân tộc, về Đảng, về Bác Hồ.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 bằng các hình thức phù hợp, gắn với tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; chú trọng tới việc chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền thường xuyên đối với các cơ quan báo, đài, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên./.

Gọi điện