BACK TO TOP
Hotline: 0985 99 88 00
Email: tuvan@quocluatlaw.vn
Logo Banner
Đảm nhận thực hiện
Đại diện uỷ quyền trong tố tụng dân sự
Đăng lúc: 22-06-2024 03:30:39 PM
Lượt xem: 14

Thế nào là đại diện theo uỷ quyền trong tố tụng dân sự? Căn cứ xác lập quyền đại diện?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sư 2015 quy định như sau:

"Người đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự".

Đại diện theo uỷ quyền là đại diện được xác lập theo sự uỷ quyền giữa người đại diện và người được đại diện.

Như vậy đại diện theo uỷ quyền trong tố tụng dân sự được hiểu như sau: Đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa bên đại diện và bên được đại diện thông qua văn bản ủy quyền, theo đó bên đại diện nhân danh và vì quyền lợi của bên được đại diện thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng trong phạm vi ủy quyền để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bên được đại diện.

Căn cứ để xác lập quyền đại diện được quy định tại Điều 135 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

"Căn cứ xác lập quyền đại diện

Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (sau đây gọi là đại diện theo ủy quyền); theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là đại diện theo pháp luật)".

Căn cứ theo Điều 138 Bộ luật dân sự 2015, đại diện theo uỷ quyền bao gồm:

"1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

3. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện".

2. Vai trò của người đại diện theo ủy quyền của đương sự trong tố tụng dân sự

- Người đại diện theo ủy quyền có vai trò thay mặt đương sự tham gia tố tụng dân sự. 

- Người đại diện theo ủy quyền có vai trò to lớn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 

- Đối với cơ quan tiến hành tố tụng thì việc đánh giá đúng vai trò của người đại diện theo ủy quyền của đương sự sẽ tạo ra sự phối hợp cần thiết giữa Tòa án và người đại diện trong việc đi tìm ra sự thật, qua đó đảm bảo những quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự mà mình đại diện.

3. Phạm vi của người đại diện theo uỷ quyền

Căn cứ theo Điều 141 Bộ luật dân sự 2015 và Điều 86 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, phạm vi của người đại diện uỷ quyền được quy định như sau:

- Người đại diện chỉ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện theo căn cứ nội dung uỷ quyền. Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự theo nội dung văn bản ủy quyền.

- Trong trường hợp không xác định được cụ thể phạm vi đại diện theo quy định thì người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Người đại diện phải thông báo cho bên giao dịch biết về phạm vi đại diện của mình.

4. Thời hạn uỷ quyền trong tố tụng dân sự

Căn cứ theo Điều 140 Bộ luật dân sư 2015 thì thời hạn uỷ quyền được quy định như sau:

- Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp không xác định được thời hạn đại diện theo quy định thì thời hạn đại diện được xác định như sau:

+ Nếu quyền đại diện được xác định theo giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện được tính đến thời điểm chấm dứt giao dịch dân sự đó.

+ Nếu quyền đại diện không được xác định với giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện là 01 năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền đại diện.

5. Đại diện theo ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây:

- Theo thỏa thuận

- Thời hạn ủy quyền đã hết.

- Công việc được ủy quyền đã hoàn thành.

- Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền.

- Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại.

- Người đại diện không còn đủ điều kiện đối với trường hợp pháp luật quy định người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện.

- Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được.

6. Những trường hợp không được làm đại diện uỷ quyền trong tố tụng dân sự

- Họ cũng là đương sự trong cùng một vụ việc với người được đại diện mà quyền và lợi ích hợp pháp của họ đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện;

- Họ đang là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự cho một đương sự khác mà quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đó đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện trong cùng một vụ việc.

- Cán bộ, công chức trong các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an không được làm người đại diện trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp họ tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện cho cơ quan của họ hoặc với tư cách là người đại diện theo pháp luật.

- Đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng. Trường hợp cha, mẹ, người thân thích khác yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật hôn nhân và gia đình thì họ là người đại diện.

Gọi điện